28 Mart 2005

HintInfo

Programın arabiriminde yer alan bazı bileşenlerin içerdikleri metin ekrana sığmayabiliyor. Kaydırma çubukları da gerekli esnekliği sağlıyamıyor. Böyle bir durumda hintleri kullanarak kullanıcıya metnin tamamını göstermek güzel bir davranış olabilir. Bu örneğimizde kullanıcı fareyle listbox üzerinde ki metinlerin üzerine geldiği zaman (metin listboxa sığmamışsa) metnin tam halini hint olarak kullanıcıya gösteriyor. Kodun orjinal hali hinti direkt olarak kendi üzerinde gösteriyordu. Hintin fareye göre konumlanması daha çok hoşuma gittiği için kod üzerinde bir kaç ufak değişiklik yaptım.

...
...
...

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  ...
  ... 
 public
  procedure ShowHint(var HintStr: String; 
  var CanShow: Boolean; var HintInfo: THintInfo);
  { Public declarations }
 end;
...
...
...procedure TForm1.ShowHint(var HintStr: String;
 var CanShow: Boolean; var HintInfo: THintInfo);
var
 MyItemIndex: Integer;
 MyString: String;
 MySize: TSize;
 MyPos: TPoint;
begin
 with HintInfo do
 begin
  if HintControl = ListBox1 then
  begin
   CanShow := False;
   MyItemIndex := ListBox1.ItemAtPos(
           Point(CursorPos.X, 
              CursorPos.Y), 
           True);
   if MyItemIndex <> -1 then
   begin
    MyString := ListBox1.Items[MyItemIndex];
    GetTextExtentPoint32(ListBox1.Canvas.Handle,
               PChar(MyString),
               Length(MyString),
               MySize);
    MyPos:= ListBox1.ScreenToClient(mouse.CursorPos);
    MyPos.Y := MyPos.Y - 20;
    if MySize.cx > ListBox1.ClientWidth then
    begin
     HintPos := ListBox1.ClientToScreen(MyPos);
     HintMaxWidth := MySize.cx + 1;
     CursorRect := Rect(MyPos.x, MyPos.y, MyPos.x +
             MySize.cx, MyPos.y + MySize.cy);
     HintStr := MyString;
     CanShow := True;
    end;
   end;
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Application.OnShowHint :=ShowHint;
end;

kaynak

Hiç yorum yok: